תפריט
Exact Logo

 • השימוש באתר exact.co.il (להלן: “האתר”) כפוף לתנאים המפורטים (להלן: “תקנון האתר”), ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד.
 • תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין אקסקט! (להלן: “ספקית השרות” או “מפעילת האתר”) לבין כל אדם המשתמש בשרותי אתר exact.co.il (להלן: “המשתמש” או “הלקוח” ו”האתר”, לפי הענין).
 • האתר, עיצובו, הדפים הכלולים בו וצורת הצגת השרותים באתר (להלן: “התוכן”) הנם רכושה הבלעדי של ספקית השרות. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מספקית השרות ואין לעשות בו שימוש מסחרי כלשהוא, אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש במסגרת השרות שהוגדר באתר.
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, הקוד, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי לספקית השרות.
 • ספקית השרות עושה ככל שביכולתה לספק מידע אמין ומקצועי, אך יחד עם זאת אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, ו/או לנכונותו, ו/או לתקפותו, ו/או לשלמותו, ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.
 • פרטי יצירת הקשר והאימייל שישלחו על ידי המשתמשים באתר בשלב חשיפת המחיר יועברו לספקי שירות מתאימים בתחום הרצוי על מנת שאלו יוכלו להציע את שרותיהם למשתמשי האתר. ספקית השרות שומרת לעצמה גם את הזכות לשלוח מעת לעת דיוור שיווקי בנושאים שונים (פרסומות) לכתובות הדואר האלקטרוני שיוזנו על ידי משתמשי האתר בסיום כל חישוב.
 • ספקית השרות מאפשרת קישור בין מי שמבקש להקים אתר / לפתח אפליקציה / להפיק וידאו / אנימציה, לבין ספקים פוטנציאלים. ספקית השרות אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים / עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר כמידע מלא, וכי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהא כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, או שנשלח אליו, על ידי ספקית השירות, באמצעות דואר אלקטרוני.
 • המשתמש באתר עושה זאת בשיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית. המשתמש מוותר בעצם שימושו באתר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מספקית השרות העשויה לנבוע כתוצאה משימוש באתר.
 • ספקית השרות שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש.
 • ספקית השרות שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר ובשרות, ולהשתמש במידע זה לצרכיה.
 • ספקית השרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, כולם או חלקם, בכל עת. במקרה של הפסקת השירות, ספקית השרות לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו לגבי נזקים שנגרמו עקב הפסקת השרות.
 • המשתמש מתחייב להשתמש באתר על פי כל הוראות דיני מדינת ישראל, (להלן: “הדין”) החלים כעת ו/או שיתחדשו ו/או שישתנו מעת לעת. המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או באמצעות האתר שימוש, האסור על פי הוראות כל דין ו/או על פי ההוראות ו/או התניות שבאתר.
 • האתר, דפי האתר, קישורים, מודעות ופרסומות המופיעים באתר (להלן: “התכנים”) והתוכנה הנם קניינה של מפעילת האתר וכפופים לזכויות הקניין והיוצרים של מפעילת האתר. סמני המסחר הינם קניינה של מפעילת האתר. המשתמש מתחייב שלא להפר, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי, את זכויות הקניין והיוצרים של מפעילת האתר ושלא לעשות שינויים באתר ו/או בחלקים ו/או במרכיבים ממנו, שלא על פי המוסכם בתקנון זה. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי במידע ו/או בתכנים המתפרסמים באתר וכן שלא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להתקין ו/או להשכיר ו/או לחלק ו/או להציע למכירה ו/או להשכרה ו/או לצורכי מסחר, בכל דרך שהיא, בין שלא בתמורה ובין בתמורה, כל העתקה של האתר ו/או של פרטי המידע ו/או התכנים לרבות כל תוכן אחר המועבר אל המשתמש בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר ע”י מפעילת האתר.
 • באתר עשויים להיות קישורים לאתרי ועמודי אינטרנט אחרים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידי מפעילת האתר ואשר אין לה שליטה ו/או אחריות ו/או הסכמה לאמור בהם ו/או לתכנים ו/או למידע המפורסמים בהם. ספקית השירות לא תשא בכל אחריות בקשר לכך ואינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יובילו את המשתמש לעמוד האינטרנט המבוקש ו/או לאתר אינטרנט פעיל. המשתמש מתחייב, כי אם יעשה שימוש בקישורים ובאתרים אלו, באמצעות קישור ו/או הפניה מהאתר, אזי הוא יעשה כן על פי התנאים וההוראות באתרים הרלוונטיים ובכפוף להוראות כל דין .מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות חוזית או נזיקית, ישירה או עקיפה, כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כלפי צד ג`, בגין תוצאה ו/או נזק, שיגרמו למשתמש, עקב השימוש בקישורים ו/או באתרים ו/או הספקים עימהם התקשר.
 • המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. ספקית השרות אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספקים את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. ספקית השרות אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי ספקית השרות לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
 • ספקית השירות עושה שימוש ב “עוגיות” (cookies) .
 • ספקית השרות רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את ספקית השרות ומנהליו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טירחת עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או שימוש אסור.
 • ספקית השרות אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר או המופנים אליו טלפונית. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי ספקית השרות.
 • המשתמש מאשר בזה, כי לא מתקיימים בינו ובין מפעילת האתר, כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור, כל קשרי יזמות, קבלנות, שותפות, העסקה או סוכנות. המשתמש מסכים, כי הסעד היחיד והבלעדי, העומד לרשותו על פי הסכם זה, הנו הפסקת השימוש באתר.
 • ספקית השרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
התחלת שיחה
1
אפשר לעזור?
*נציג שרות אנושי זמין לכל שאלה שרק תהיה לכם